(1)
Boltryk, Y. V.; Okatenko, V. M.; Toscev, G. M. THE TERRITORY OF THE CENTRAL SCYTHIA (FROM SOLOKHA TO CHORTOMLYK). journal 2018, 26, 147-168.