(1)
Ryzhiy, V. V. RESEARCH OF THE DWELLINGS ON CHERNIHIV «TRETYAK» IN 2018. journal 2020, 35, 131-135.