(1)
Otroshchenko, V. V. REFLECTIONS ON THE CONCEPTS OF CULTUROGENESIS. journal 2021, 39, 52-58.