(1)
Kotova, N. S.; Dzhos, V. S.; Makhortykh, S. V.; Radchenko, S. B. METAL KNIVES OF THE BRONZE AGE FROM THE VICINITY OF KAMYANA MOHYLA (WESTERN AZOV SEA REGION). journal 2021, 39, 157-174.