(1)
Alekseeva, I. L.; Boltryk, Y. V.; Sapozhnykov, I. V. KURGAN ON BRIIENN HILL NEAR ARTSYZ CITY. journal 2021, 39, 287-305.