Alekseeva, I. L., Boltryk, Y. V., & Sapozhnykov, I. V. (2021). KURGAN ON BRIIENN HILL NEAR ARTSYZ CITY. Archaeology and Early History of Ukraine, 39(2), 287-305. https://doi.org/10.37445/adiu.2021.02.18