ALEKSEEVA, I. L.; BOLTRYK, Y. V.; SAPOZHNYKOV, I. V. KURGAN ON BRIIENN HILL NEAR ARTSYZ CITY. Archaeology and Early History of Ukraine, v. 39, n. 2, p. 287-305, 30 Sep. 2021.