Alekseeva, I. L., Yu. V. Boltryk, and I. V. Sapozhnykov. 2021. “KURGAN ON BRIIENN HILL NEAR ARTSYZ CITY”. Archaeology and Early History of Ukraine 39 (2), 287-305. https://doi.org/10.37445/adiu.2021.02.18.