PALEOPEDOLOGICAL INVESTIGATION OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE KHRINNYKY (SHANKIV YAR)


  • O. S. Bonchkovskyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: Holocene, soil complex, cultural layer, anthropozem.

Abstract

A Holocene soil complex has been studied in six sections. In well-developed sections, a Holocene pedocomplex consists of five separate soils: a dark-grey forest soil (Subatlantic period), a dark-grey forest soil (Subboreal), separated by the Velbar cultural layer; weak Mollisol with podzolic features (Atlantic period), Sod-Podzolic soil (Boreal), Cambisol (Preboreal). The gran-size analysis perfomed has confirmed the morphological characteristics of the separate soils of the Holocene soil complex.

The features of relic relief and soil cover in the studied area caused space structure of settlements. On the Late Pleistocene dune and it slope were located settlements. In the northern part of the river terrace on the most fertile soils the agricultural lands were situated. During almost entire Holocene in the southern part of terrace on the dunes pines woods were grows. Investigation of the relic dune near to the archaeological site showed that two phases sand accumulation were caused by forest clearance (Eneolithic and the early Middle Age).

The stratigraphic position of cultural layers is related to soil horizons of the pedocomplexes and polygenetic soils. Based on changes in soil morphology in natural and human-transformed soils, the main evolutionary phases in anthropogenic transformation of elementary soil processes and soil covers have been revealed, particularly Non-agrarian (Paleolithic — Neolithic), Early Agrarian (Eneolithic — Early iron age), Transformational (Rome age — Early Middle age), Turbulent (Slaviс period), Degradation (Poland-Lithuanian period), Geochemical (New and Modern period — XIX—XX centuries).

References

Aleksandrovskiy, A. L., Matskevoy, L. G. 1989. Pochvenno-stratigraficheskie usloviya zaleganiya mezolita Zapadnoy Ukrainyi. In: Yanshyn, A. L. (ed.). Chetvertichnyiy period. Paleontologiya i arheologiya. Kishinev: Shtiintsa, 218-224.
Aleksandrovskiy, A. L. 2007. Pirogennoe karbonatoobrazovanie: rezultatyi pochvenno-arheologicheskih issledovaniy. Pochvovedenie. 5, s. 517-524.
Bitkovska, T. L. 1992. Kompleksy pamiatok verkhnoi techii r. Styr (za pidsumkamy doslidzhennia Khrennykivskoho vodoskhovyshcha). Arkheolohichni doslidzhennia provedeni na terytorii Ukrainy protiahom 80-kh rokiv derzhavnymy orhanamy okhorony pamiatok ta muzeiamy respubliky, 14, s. 135-153.
Gerasymenko, N. P. 2004. Rozvytok zonalnyh landshaftiv chetvertynnogo periodu na terytoriyi Ukrayiny. Doktor of Sciences’ thesis.
Gerasymenko, N. P. 2010. Korotkoperiodychna etapnist rozvytku landshaftiv u holotseni. In: Matvijishyna, Zh. M. (ed.). Prostorovo-chasova koreliatsiia paleoheohrafichnykh umov chetvertynnoho periodu na terytorii Ukrainy, s. 159-166.
Demkin, V. A. 1997. Paleopochvovedenie i arheologiya: integratsiya v izuchenii istorii prirodyi i obschestva. Puschino: ONTI PNTs RAN.
Dergacheva, M. I. 1997. Arheologicheskoe pochvovedenie. Novosibirsk: SO RAN.
Dmitruk, Yu. M. 2010. Evolyutsiya pochv lesnoy zonyi Pravoberezhnoy Ukrainyi. In: Kudeiarov, V. N., Ivanov, I. V. (eds.). Evoliutsiia pochv i pochvennogo pokrova: teoriia, raznoobrazie prirodnoi evoliutsii i antropogennykh transformatsii pochv. Moskva: Geos, s. 430-446.
Dubis, L. F. 2013. Eolovyi paleomorfohenez pravoberezhnoi chastyny ukrainskoho Polissia. Doktor of Sciences’ thesis.
Kozak, D., Pryshchepa, B., Shkoropad, V. 2004. Davni zemleroby Volyni (pamiatky arkheolohii na Khrinnytskomu vodoimyshchi. Kyiv: IA NANU.
Kozak, D. N., Tkach, V. V. 2009. Riativni doslidzhennia poselennia Khrinnyky-8 u 2008 rotsi. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2008 r., s. 133-135.
Kozak, D. N. 2016. Khrinnyky (Shankiv Yar) — pamiatka davnoi istorii Volyni. Doslidzhennia 2010—2014 rr. Kyiv: IA NANU.
Sycheva, S. A. 2010. Evolyutsiya i istoricheskoye razvitiye kulturnykh sloyev drevnikh poseleniy. In: Kudeyarov, V. N., Ivanov, I. V. (eds.). Evolyutsiya pochv i pochvennogo pokrova: teoriya. raznoobraziye prirodnoy evolyutsii i antropogennykh transformatsiy pochv. Moskva: Geos, s. 790-4804.
Hotinskiy, N. A., Savina, s. S. 1985. Paleoklimaticheskie rekonstruktsii dlya territorii SSSR dlya borealnogo, atlanticheskogo i subborealnogo periodov golotsena. Izvestiia AN SSSR. Seriia geograficheskaia, 4, s. 18-34.

Abstract views: 48
PDF Downloads: 63
Published
2019-03-25
How to Cite
Bonchkovskyi, O. S. (2019). PALEOPEDOLOGICAL INVESTIGATION OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE KHRINNYKY (SHANKIV YAR). Archaeology and Early History of Ukraine, 30(1), 231-240. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.01.18