NEW FACTS ABOUT UNKNOWN FAIENCE FACTORIES INSIDE THE RIGHT BANK POLISSIAN AREA: THE FRAGMENTS OF O. OHLOBLIN’S WORK «THE INDUSTRY OF THE RIGHT BANK POLISSIAN AREA IN THE PAST AND MODERNITY (the science report of the expedition of 1932)»


  • L. V. Chmil Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine
  • L. F. Shepel Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: O. Ohloblin, Right Bank Polissian area, faience factory, 19th century, village Zaruddia, village Piniazevychi, Branitskys.

Abstract

The paper deals with brief information about expedition of 1932 that investigated Kyiv and Zhytomyr Polissian industry of the past and modern times. The expedition led by O. Ohloblin comprised the Taras Shevchenko All-Ukrainian Historical museum representatives. There is a short characteristic of the expedition report in the paper. The document is kept in the archives of the Institute of History of Ukraine and the Institute of Archaeology of Ukraine, as well as in the Central State Archive of the Higher Governing Bodies of Ukraine. Fragments of the report concerning two unknown faience factories of the early 19th century in the villages Zaruddia and Piniazevychi in the Irsha river downstream area are presented. One of them belonged to Branitskys.

References

Verba, I. V. 1995. O. P. Ohloblyn. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 5, s. 89-99.
Verba, I. 1999. Oleksandr Ohloblyn: Zhyttia i pratsia v Ukraini. Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NANU.
Verba, I. V. 2000. Oleksandr Ohloblyn ta yoho vnesok v ukrainsku istoriohrafiiu 1920—1940-kh rokiv. Avtoreferat dysertatsii doct. ist. nauk. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NANU.
Vynar, L. (ed.). 1995. Oleksander Ohloblyn. Studii z istorii Ukrainy: Statti i dzherelni materiialy. Niu-Iork; Kyiv; Toronto: Ukrainske istorychne tovarystvo; Ukrainska Vilna akademiia nauk.
Vynar, L. 1995. Pratsi Oleksandra Ohloblyna, shcho zalyshaiutsia v rukopysu. In: Vynar, L. (ed.). Oleksander Ohloblyn. Studii z istorii Ukrainy: Statti i dzherelni materiialy. Niu-Iork; Kyiv; Toronto: Ukrainske istorychne tovarystvo; Ukrainska Vilna akademiia nauk, s. 398-401.
Dokumenty arkhivu Poliskoi ekspedytsii. 1932, I. Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 3561, op. 1, spr. 317.
Dokumenty arkhivu Poliskoi ekspedytsii. 1932, II. Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 3561, op. 1, spr. 318.
Dokumenty arkhivu Poliskoi ekspedytsii. 1932, III. Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 3561, op. 1, spr. 319.
Zvit ekspedytsii dlia doslidzhennia istorii promyslovosti Ukrainy. 1932. NA IA NANU, f. IIMK / Poliska ekspedytsiia 1936 r., N 3.
Naukovyi zvit pro robotu ekspedytsii z doslidzhennia promyslovosti Pravoberezhnoho Polissia v mynulomu ta suchasnosti, zamitky do noho. 1932—1935. Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 3561, op. 1, spr. 310.
Ohloblyn, O. 1995. Mii tvorchyi shliakh ukrainskoho istoryka. In: Vynar, L. (ed.). Oleksander Ohloblyn. Studii z istorii Ukrainy: Statti i dzherelni materiialy. Niu-Iork; Kyiv; Toronto: Ukrainske istorychne tovarystvo; Ukrainska Vilna akademiia nauk, s. 3-42.
Ohloblin, O. P. 1932. Promyslovist Pravoberezhnoho Polissia v mynulomu i suchasnomu (naukovyi zvit ekspedytsii za 1932 r.). Naukovyi arkhiv Instytutu istorii Ukrainy NANU, op. 3, spr. 220.
Pratsia «Materialy do istorii promyslovosti Pravoberezhnoho Polissia» za redaktsiieiu O. Ohloblina. 1932. Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 3561, op. 1, spr. 311.
Pratsia «Promyslovist Kyivskoho Polissia v mynulomu i v suchasnomu», III. Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 3561, op. 1, spr. 105.
Svitlychna, V. V. 2003. O. P. Ohloblyn yak istoryk narodnoho hospodarstva Ukrainy. Avtoreferat dysertatsii kand. ist. nauk. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NANU.

Abstract views: 30
PDF Downloads: 14
Published
2018-12-22
How to Cite
Chmil, L. V., & Shepel, L. F. (2018). NEW FACTS ABOUT UNKNOWN FAIENCE FACTORIES INSIDE THE RIGHT BANK POLISSIAN AREA: THE FRAGMENTS OF O. OHLOBLIN’S WORK «THE INDUSTRY OF THE RIGHT BANK POLISSIAN AREA IN THE PAST AND MODERNITY (the science report of the expedition of 1932)». Archaeology and Early History of Ukraine, 29(4), 403-412. https://doi.org/10.37445/adiu.2018.04.23