TILE COMPOSITIONS FROM DECORATION OF STOVES IN BATURYN IN THE LAST THIRD OF THE 17th AND THE BEGINNING OF THE 18th CENTURIES


  • L. V. Myronenko Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: tiles, tile panel, tile frieze, Baturyn, last third of the 17th and the beginning of the 18th centuries.

Abstract

The tile compositions from decoration of Baturyn’s stoves are discussed. Based on the form, size and number of composite elements, the tile compositions are attributed to the tile panels and friezes. All finds had localized within two objects: hetman’s palace on the Citadel (two stoves) and a house of a Baturyn nobleman on the territory of Fortress (one stove).

In the decorative construction of the polychrome stove in the Hetman’s palace, there was a tile panel, which included the large heraldic tile and a frame from the belt tiles. The frame is presented in two variants, and it’s probable to determine which of them covered the central panel. Besides that, in the central part of this polychrome stove, the tile frieze was located. Its central elements were represented by small round heraldic tiles. From the tile panel in the decoration of the second stove in Hetman’s house, only fragments of a monochrome green frame were found.

The tiled panel from the stove of the dwelling on the territory of the fortress consisted of four square tiles which formed the heraldic image of the two-headed eagle. Graphic reconstructions of tile compositions can be used in future to reconstruct the decor of the stoves.

References

Baranova, S. I. 2006. Moskva izraztsovaia. Moskva: Moskvovedenie, Moskovskie uchebniki.
Bubenko, T. S. 2007. Tipologiia i khronologiia izraztsov Vitebskogo zamka XVI—XVIII vekov. In: Dąbrowska, M., Karwowska, N. (eds). Średniowieczne і novożytne kafle. Regionalizmy-Podobieństwa-Rуżnice. Białystok: MRV, s. 253-272.
Vynohrodska, L. I., Sytyi, Yu. M. 2008. Kolektsiia kakhliv z rozkopok na terytorii Baturynskoi fortetsi 2001—2002 rr. In: Kovalenko, O. (ed.). Baturynska starovyna. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, p. 261-277.
Glazunova, O. N. 2014. Materialnye svidetelstva nachala izraztsovogo proizvodstva Novo-Ierusalimskogo monastyria. Arkheologiia Podmoskovia, 10, p. 236-246.
Glazunova, O. N. 2017. Belorusskie i litovskie motivy v izraztsovom ubranstve pechei Novo-Ierusalimskogo monastyria po materialam raskopok 2009—2015 godov. Arkheologiia Podmoskovia, 13, p. 406-418.
Hutnyk, Yu. 2011. Baturynski kakhli z heraldychnym siuzhetom. In: Diatlov, V. O., Kovalenko, V. P., Kovalenko, O. B. (eds). Serednovichni starozhytnosti Tsentralno-Skhidnoi Evropy. Materialy X Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi arkheolohichnoi konferentsii, 15—17 kvitnia 2011 r. Chernihiv: ChNPU imeni T. H. Shevchenka, p. 57-61.
Kolupaieva, A. 2006. Ukrainski kakhli IV — pochatku XX st.: Istoriia. Typolohiia. Ikonohrafiia. Ansamblevist. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy.
Lukomskii, V. K., Modzalevskii, V. L. 1914. Malorossiiskii gerbovnik. Sankt-Рeterburg: Izdanie chernigovskоgo dvorianstva.
Mironenko, L. V. 2017. Redkie tipy arkhitekturno-dekorativnoi keramiki Baturina poslednei treti XVII — nachala XVIII vv. Istoriia. Obshchestvo. Politika, 1 (1), p. 63-74.
Maslikh, S. A. 1983. Russkoe izraztsovoe isskustvo XV—XIX vv. Moskva: Izobrazitelnoe isskustvo.
Pashkovskyi, O. 2008. Siuzhet piznoserednovichnoi kakhli z Cherkaskoho Podniprovia. In: Diatlov, V. O., Ivakin, H. Yu., Kovalenko, V. P. (eds.). Serednovichni starozhytnosti Tsentralno-Skhidnoi Evropy. Materialy VII Mizhnarodnoi studentskoi konferentsii (Chernihiv, 11—13 kvitnia 2008 r.). Chernihiv: Siverianska dumka, p. 149-151.
Sytyi, Yu. M. 2007. Hetmanski palatsy Ivana Mazepy v Baturyni ta detali ikhnoho ozdoblennia. In: Smolii, V. A., Kovalevska, O. O. (eds). Hetman Ivan Mazepa: postat, otochennia, epokha. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NANU, p. 257-268.
Sytyi, Yu., Kovalenko, V., Kondratiev, I. et al. 1995. Naukovyi zvit pro arkheolohichni roboty 1995 r. na terytorii smt Baturyna Bakhmatskoho raionu Chernihivskoi oblasti ta arkheolohichni rozvidky na Chernihivskomu Zadesenni. NA IA NANU, 1995/68.
Sytyi, Yu., Vasiuta, O., Kovalenko, V. et al. 1996. Naukovyi zvit pro arkheolohichni roboty v 1996 r. na terytorii istoryko-kulturnoho zapovidnyka «Hetmanska stolytsia» v smt Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. NA IA NANU, 1996/2.
Sytyi, Yu., Vasiuta, O., Kovalenko, V. et al. 1997. Naukovyi zvit pro arkheolohichni roboty 1997 r. na terytorii smt Baturyn Bakhmatskoho raionu Chernihivskoi oblasti. NA IA NANU, 1997/130.
Sytyi, Yu., Vasiuta, O., Kobets, O. et al. 2001. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh istoryko-kulturnoho zapovitnyka «Hetmanska stolytsia» v smt Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi oblasti u 2001 r. NA IA NANU, 2001/47.
Sytyi, Yu, Vasiuta, O., Yehorova, N. et al. 2004. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh derzhavnoho istoryko-kulturnoho zapovidnyka «Hetmanska stolytsia» v smt Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. v 2004 r. NA IA NANU, 2004/196a.
Sytyi, Yu., Bondar, O., Kovalenko, V. et al. 2008. Naukovyi zvit pro arkheolohichni doslidzhennia v okhoronnykh zonakh istoryko-kulturnoho zapovidnyka «Hetmanska stolytsia» v smt Baturyn Bakhmatskoho r-nu Chernihivskoi obl. v 2008 r. NA IA NANU, 2008/125, 1: Zamok.
Sobol, V. E., Tkachev, M. A., Trusov, O. A., Ugrinovich, V. V. 1989. Belorusskie izraztsy. Minsk: Belarus.
Shutkova, N. P. 2016. Sostavnoe izraztsovoe panno, kak element pechnogo nabora. Sovremennye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk. Materialy XXIX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 29—30 iiunya 2016 g. Moskva: Pero, s. 81-88.
Dąbrowska, М. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku. Wrocław; Warshawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: PAN.
Dąbrowska, M. 2013. Piec jako nośnik idei? Archaeologia Historica Polona, 21, s. 209-237.

Abstract views: 55
PDF Downloads: 127
Published
2018-09-22
How to Cite
Myronenko, L. V. (2018). TILE COMPOSITIONS FROM DECORATION OF STOVES IN BATURYN IN THE LAST THIRD OF THE 17th AND THE BEGINNING OF THE 18th CENTURIES. Archaeology and Early History of Ukraine, 28(3), 78-87. https://doi.org/10.37445/adiu.2018.03.07