FIBULAE OF CHERVONYY MAYAK BURIAL GROUND


  • O. S. Dzneladze Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine
  • D. N. Sikoza Regional Inspectorate for the Protection of Historical and Cultural Sites of the Department of Culture, Tourism and Resorts of the Kherson Regional State Administration
  • A. V. Symonenko Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: Late Scythians, fibulae, Chervony Mayak, Lower Dnieper Region

Abstract

Having analyzed of fibulae four chronological periods in the usage of the burial ground Chervony Mayak can be distinguished: the early stage (the second half of the 2nd century BC — the first half of the 1st century BC); the second stage (the second half of the 1st century BC — the first half of the 1st century AD) which is the time of appearance of the first Roman imports; the third «stage of heyday» (the second half of the 1st — the first half of the 2nd century AD) — the time of increase of population at the settlement, the emergence of the «Eastern wave» of Sarmatian migration and the Sarmatization of the Late Scythian culture; the final stage (the second half of 2nd century — the first half of the 3rd century AD), the time of the last Late Scythian funerals on the Chervony Mayak necropolis. The comparison of the number of fibulae with gender of the buried allows to research some patterns of the Late Scythian costume. The chronology of fibulae shows that one catacomb could be used for collective funeral no more than 50 years.

References

Ambroz, A. K. 1966. Fibulyi yuga Evropeyskoy chasti SSSR II v. do n. e. — IV v. n. e. Moskva: Nauka. Svod arheologicheskih istochnikov, D 1-30.
Bylkova, V. P. 2007. Pozdneskifskie gorodischa Nizhnego Dnepra: Problemyi hronologii i atributsii. Tyragetia, s. n., I (XVI), 1, s. 89-114.
Gencheva, E. 2004. Rimskite fibuli ot Bulgaria ot kraya na І v. pr. n. e. do kraya na VI v. n. e. Veliko Tarnovo.
Gey, O. A. 1987. Pogrebalnyiy obryad pozdnih skifov na Nizhnem Dnepre. Sovetskaya arheologiya, 3, s. 53-67.
Gey, O. A., Bazhan, I. A. 1993. Zahoronenie s kompleksom veschey kruga emaley na Nizhnem Dnepre. Peterburgskiy arheologicheskiy vestnik, 3, s. 52-59.
Hei, O. O., 1985. Skifo-sarmatski elementy v mohylnykakh cherniakhivskoi kultury v mezhyrichchi Dnipra ta Dnistra. Arkheolohiia, 50, s. 27-34.
Goshkevich, V. I. 1913. Drevnie gorodischa po beregam nizovogo Dnepra. Izvestiya IAK, 47, s. 117-145.
Dashevskaya, O. D. 2014. Nekropol Belyausa. Simferopol: Feniks.
Dzneladze, O. S, Sikoza, D. N., Simonenko, A. V. 2017. Voinskoe pogrebenie v mogilnike Krasnyiy Mayak na Nizhnem Dnepre. Arheologija I davn’a istorija Ukrajiny, 2 (23), s. 255-270.
Dzneladze O., Sikoza, D. 2017. Vbrannia divchynky z mohylnyka Chervonyi Maiak. In: Korokhina, A. (ed.). Interpretatsiia arkheolohichnykh dzherel. Materialy naukovoi konferentsii molodykh vchenykh «Interpretatsiia arkheolohichnykh dzherel: zdobutky ta vyklyky», Kyiv, 16—17 lystopada 2017 r. Kyiv: Starodavnii svit, s. 64-70.
Korpusova, V. N. 1983. Nekropol Zolotoe. Kiev: Naukova dumka.
Kostenko, V. I. 1993. Sarmatyi v Nizhnem Podneprove (po materialam Ust-Kamenskogo mogilnika). Dnepropetrovsk: DDU.
Kropotov, V. V. 2006. Fibulyi sarmatskoy epohi. Kiev: ADEF-Ukraina.
Puzdrovskiy, A. E. 2007. Kryimskaya Skifiya II v. do n. e. — III v. n. e. Pogrebalnyie pamyatniki. Simferopol: Biznes-Inform.
Saveliev, O. K. Fibuly z Tiry (znakhidky 1996—2010 rr.). Arkheolohiia, 2, s. 100-115.
Simonenko, A. V. 1993. Sarmatyi Tavrii. Kiev: Naukova dumka.
Simonenko A. V. 2011. Rimskyi import u sarmatov Severnogo Prichernomoria. Sankt-Petersburg: Nestor-Istoria.
Symonenko, O. V., Sikoza, D. M., Dzneladze, O. S. 2015. Piznioskifskyi mohylnyk Chervonyi Maiak. Doslidzhennia 2011—2015 rokiv. Kherson: Sivak O. V.
Symonenko, O. V., Sikoza D. M., Dzneladze, O. S. 2017. Zvit Piznoskifskoi arkheolohichnoi ekspedytsii pro rozkopky mohylnyka Chervonyi Maiak 2016 r. Naukoviy arhiv IA NANU, 2017.
Symonovich, E. A. 1967. Otchet o rabotah Nikolaevskogo otryada IA AN SSSR i Instituta antropologi Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta v 1967 g. Naukoviy arhiv IA NANU, 1967/74.
Symonovich, E. A. 1976. Otchet o rabotah Chernyahovskoy ekspeditsii IA AN USSR v 1976 g. Naukoviy arhiv IA NANU, 1976/44.
Symonovich, E. A. 1977. Otchet o raskopkah Chernyahovskoy ekspeditsii IA AN SSSR na Ukraine v 1977 g. Naukoviy arhiv IA NANU, 1977/114.
Almgren, O. 1897. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchrislichen Jahrhunderte mit Berücksicktigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Stockholm: Ivar Hæggström.
Dzneladze, O., Sikoza, D., Symonenko, O. 2015. The Aristocratic Tomb on the Late Scythian Cemetery Chervony Mayak in Lower Dnieper Region. Istros, XXI, Р. 299-326.
Feugère, M. 1985. Les Fibules en Gaule Mèridionale de la conquête а la fin du Ve siècle aprè J.-C. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. Revue Arhèologique de Narbonnaise, Supp. 12.
Peškar, I. 1972. Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren. Praha: Academia.
Riha, E. 1979. Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Augst: Hochuli A G, Muttenz. Forschungen in Augst, 3.

Abstract views: 47
PDF Downloads: 68
Published
2018-06-22
How to Cite
Dzneladze, O. S., Sikoza, D. N., & Symonenko, A. V. (2018). FIBULAE OF CHERVONYY MAYAK BURIAL GROUND. Archaeology and Early History of Ukraine, 27(2), 359-374. https://doi.org/10.37445/adiu.2018.02.26